WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: เกษตร

1aaaDBBCกรมประมง

กรมประมงซุ่มเตรียมจัดหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงไทย ดึงผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีลงพื้นที่เมืองคอนเก็บข้อมูลวิถีประมงบ้านในถุ้ง

      กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้งตำบลบ้านในถุ้งอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธนพรศรียากูลที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนำผู้อำนวยการโรงเรียนชาวประมงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมคณะผู้แทนจากสถานทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำประมงจากรุ่นสู่รุ่นของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้งตำบลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยหลังจากนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลวิถีการทำประมงในพื้นที่มากำหนดหลักสูตรมาตรฐานให้กับโรงเรียนชาวประมงไทยเพื่อให้ภาคการประมงของประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนโดยไร้การทำประมงที่ผิดกฏหมาย

      นายธนพรศรียากูลที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมการธิการยุโรปส่งผลทำให้ไทยมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายและปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงในทุกด้านผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และพันธมิตรอื่นๆอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขภาคอุตสาหกรรมประมงไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศจะเห็นได้จากการเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้แทนคณะกรรมาธิการด้านการประมงของสภายุโรปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และได้มีการเสนอแบ่งปันประสบการณ์แก่ฝ่ายไทยเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายกรมประมงจึงได้ร่วมกับกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศนำคณะชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายทะเล6 จังหวัด

      ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและปัตตานี เดินทางไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาดูงานด้านการปฏิรูปการทำการประมงและการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชาวประมง(Fischereischule) ที่เมืองRendsburg ซึ่งเป็นโรงเรียนชาวประมงที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนีอีกทั้งได้เยี่ยมชมการทำประมงของรัฐทางเหนือของเยอรมนีที่ติดกับทะเลเหนือและทะเลบอลติกเมื่อเดือนมีนาคม2560 ที่ผ่านมา การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านของไทยได้เห็นถึงประสบการณ์การปรับตัวของเยอรมนีเพื่อรับมือกับนโยบายการทำประมงจากอียูที่เคียงคู่ไปกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและได้มีการแจ้งความประสงค์ต่อกรมประมงให้มีการสร้างหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย

       กรมประมงจึงได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการ“ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนชาวประมงเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน” พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับชาวประมงโดยเฉพาะการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆโดยในช่วงระหว่างวันที่20 - 23 สิงหาคม2562 ได้เชิญDr. Karsten Zumholz ผู้อำนวยการโรงเรียนFischereischule เมืองRendsburg ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้แก่ผู้แทนจากประเทศGermany Czech France Switzerland Austria Turkey Vietnam Cambodia European Sweden Finland มาศึกษาเยี่ยมชมงานพร้อมร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอบรมชาวประมงของกรมประมงที่มีอยู่แล้วและโรงเรียนชาวประมงไทย

     “หลักสูตรโรงเรียนชาวประมงไทย”จะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวประมงไทย สามารถใช้อาชีพประมงสร้างรายได้แต่ขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นให้ชาวประมงทำประมงอย่างรับผิดชอบมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งผลดีของหลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศแล้วยังช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวประมงไทยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาพลักษณ์สินค้าประมงไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างไร้ข้อกีดกันทางการค้าสำหรับหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงจะเน้นการวางระบบเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้แก่เจ้าของเรือเสมียนลูกเรือประมงทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการประมงกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านประมงมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสุขอนามัยบนเรือฯลฯหลักสูตรดังกล่าวนี้หากรวบรวมหัวข้อพร้อมรายละเอียดเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วกรมประมงจะดำเนินการจัดอบรมเพื่อทดลองหลักสูตรให้กับชาวประมงไทยทันที

      นายธนพรฯกล่าวในตอนท้ายว่าโรงเรียนชาวประมงจะมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเรียกความเชื่อมั่นให้ภาคประมงของไทยในระยะยาวได้ต่อไปนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและภาคราชการไทยมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีกินมีใช้อย่างยืนโดยการทำประมงของชาวประมงไทยจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลไร้การทำประมงผิดกฏหมายโรงเรียนของชาวประมง