WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABไทย เมยนมา

คต. พร้อมเดินหน้าระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (AWSC) ปลื้ม ผลักดันการทบทวนระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนสำเร็จตามเป้าหมาย

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน ฉบับทบทวนล่าสุด ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมเจรจาจัดทำร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อผ่านการรับรองโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติฯ ฉบับทบทวนล่าสุด อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2563

         การทบทวนระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนในครั้งนี้มีผลให้เกิดความชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวของเงื่อนไขและแนวปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองจากเดิมที่มีการจำแนกสมาชิกอาเซียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มต่างมีเงื่อนไข ระเบียบ และแนวปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของตนซึ่งแตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกแก่ผู้ประกอบที่ประสงค์จะรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ความชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวของเงื่อนไขและแนวปฏิบัติฯ ภายใต้ฉบับทบทวนล่าสุดช่วยยกระดับความโปร่งใสและความสะดวกในการยื่นขอรับสิทธิการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าจากศุลกากรปลายทางในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

       ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพื่อขอรับสิทธิการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต้องดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (Certified Exporter: CE) จากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) โดย คต. จะดำเนินการแจ้งไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อทราบว่าผู้ส่งออกไทยรายใดเป็นผู้ส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

      ทั้งนี้ คต. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกัประเทศสมาชิกอาเซียน และที่ปรึกษาด้านเทคนิคของอาเซียนเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล (CE Database) เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบว่าผู้ส่งออกที่ดำเนินการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออกต้นทางหรือไม่ ซึ่งกรณีประเทศไทย คือ กรมการค้าต่างประเทศ ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนได้สะดวกโดยมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกมีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้หลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนบนเอกสารทางการค้าที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง

       นอกเหนือจากประเด็นการทบทวนและจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (AWSC) แล้ว ระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน ฉบับทบทวนล่าสุด ได้ปรับเพิ่มการยอมรับการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal) เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e Form D ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกที่ยอมรับ e Form D เป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาให้สิทธิในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าแล้ว 7 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้คาดว่าภายในต้นปีหน้า สมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบ e Form D ซึ่ง คต. ได้พัฒนาระบบรองรับการออกและเชื่อมโยง e Form D ไปยังกรมศุลกากรซึ่งเป็น NSW (National Single Window) ของไทย สำหรับเชื่อมโยงต่อไปยัง ASEAN Single Window (ASW) แล้วเสร็จมาตั้งแต่ต้นปี 2561 นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

         ระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน ฉบับทบทวนล่าสุด ได้อนุญาตให้ละเว้นการระบุมูลค่า FOB บนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับทุกกรณี จากเดิมที่กำหนดให้ต้องระบุมูลค่า FOB กรณีสัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) ซึ่งส่งจะช่วยลดความสับสนและลดความเสี่ยงในการถูกชะลอการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากศุลกากรปลายทางอันเนืองจากความคลาดเคลื่อนของราคาที่ปรากฏบนใบกำกับราคา/การสำแดงราคาและราคาบนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร กรณีที่มีผนวกการออกใบกำกับราคาโดยประเทศที่สาม (Third Country Invoicing: TCI) และการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยประเทศคนกลาง (Back-To-Back C/O) เข้าด้วยกัน นายอดุลย์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

         ผู้สนใจเกี่ยวกับความคืบหน้าการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และเว็บไซต์ www.dft.go.th

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1